Διοίκηση και Διαχείριση Οικοδομικών Έργων

Το εκπαιδευτικό κέντρο Ace Training and Development Centre μετά τα επιτυχημένα σεμινάρια που διαξάγει με θεματολογία τη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων αρχίζει το νέο αυτό σεμινάριο που απευθύνεται ειδικά στα άτομα του οικοδομικού τομέα.

Η οικοδομική βιομηχανία ως ο δεύτερος μεγαλύτερος κλάδος της οικονομίας της Κύπρου, αποτελεί ένα από τους βασικούς τομείς οι οποίοι συνεισφέρουν μεγάλο μέρος στο εγχώριο ακάθαριστο προϊόν της χώρας. Η άριστη γνώση σχετικά με την διαχείριση έργων αποτελεί κλειδί για την ευημερία των επιχειρήσεων του οικοδομικού τομέα και συμβάλει αποτελεσματικά στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των οργανισμών. Η δομημένη διαχείριση έργων μέσα από πλάισια και πρότυπα διεχείρισης έργων προσφέρει τις βέλτιστες πρακτικές και τα απαραίτητα εργαλεία για την οργάνωση, τον προγραμματισμό και ακολούθως τον έλεγχο όλων των περιορισμών έργου, όπως έχουν καθιερωθεί μέσα από χρόνια εμπειρίας και έρευνας.


 • Οργάνωση και δομή Εργοληπτικών επιχειρήσεων
 • Οργάνωση και διαχείριση Εργοταξίων
 • Συμβάσεις: αναθέτουσα αρχή & ανάδοχος, διαδικασίες δημοπράτησης, κριτήρια αξιολόγησης, συμπράξεις & κοινοπραξίες, υπεργολαβίες.
 • Συμβάσεις: τροποποίηση/αναθεώρηση συμβάσεων, απολογισμός, κλείσιμο σύμβασης
 • Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση έργων: Βασικές οικονομικές έννοιες και στοιχεία Μικρο-Οικονομικής θεωρίας, Ανάλυση κόστους-οφέλους
 • Οικονομικοί δείκτες, Παρούσες και Μελλοντικές Αξίες, Αξιολόγηση κατά και μετά την υλοποίηση του έργου
 •  Στρατηγικός σχεδιασμός, ανάλυση χαρτοφυλακίου
 • Διαχείριση αλλαγών και διευκόλυνση αποδοχής/ενσωμάτωσής τους στον οργανισμό
 • Projects vs Operations, Κύκλος ζωής του έργου, καθορισμός στόχων (objective statement), σύνταξη και αξιοποίηση των απαιτούμενων εγγράφων
 • Φάσεις υλοποίησης: Εισερχόμενα / εξερχόμενα (inputs/outputs) κάθε φάσης υλοποίησης
 • Προγραμματισμός & Διαχείριση έργων: ανάλυση εργασιών, αλληλουχία δράσεων, χρονικά ορόσημα
 • Διαμόρφωση ομάδας έργου, αναθέσεις και αναγνώριση αρμοδιοτήτων
 • Χρονοπρογραμματισμός, Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής (CPM), PERT, GANTT
 • Κοστολόγηση επιμέρους δράσεων και συνολικός προϋπολογισμός έργου
 • Πρόβλεψη κινδύνων και εναλλακτικές αντιμετώπισης,
 • Διαχείριση της ποιότητας, διαχείριση αλλαγών και των προσδοκιών διαφορετικών εμπλεκομένων
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού: Στελέχωση, Καθορισμός απαιτήσεων, Προσέλκυση υποψηφίων, Επιλογή υποψηφίων, Μέθοδοι αξιολόγησης
 • Θεωρίες κινήτρων και παρακίνησης, Διαχείριση σχέσεων, Ηγεσία, Συγκρούσεις, Συμβουλευτική εργαζομένων
 • Η Agile μεθοδολογία στη Διοίκηση Έργων, Agile manifesto, Agile values, Agile team & roles
 • Agile schedule, Changes, Risks
 • Παρακολούθηση & έλεγχος του έργου, Μετρήσεις – Αναφορές
 • Aποκλίσεις, χρήση της “Δεδουλευμένης Αξίας”
 • Κλείσιμο έργων/Lessons Learnt: καταγραφή της νεοαποκτηθείσας γνώσης, κεφαλαιοποίησή της στην τεχνογνωσία της επιχείρησης, εμπλουτισμός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Η διαδικασία πιστοποίησης από το ΡΜΙ, Προσομοιωτικά τεστ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που διαχειρίζονται κατασκευαστικά έργα είτε ως διαχειριστές έργου ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα όπως Διευθυντές / Στελέχη εταιρειών του ευρύτερου κατασκευαστικού τομέα, διευθυντές εργοταξίων, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες και άλλοι που ασχολούνται με την επίβλεψη και διαχείριση συμβολαίων οικοδομικών και τεχνικών έργων.

Days: 
Dates:
Time:
 
Duration: 36 hours
Place: Online Course (Zoom & Microsoft Teams)
Language: Greek
Cost: €360*
(Initial cost: €972, HRDA Subsidy: €612)
*plus VAT on initial cost. Special discount for non-subsidy eligible candidates